19 november, 2022, Debatt

Sveriges familjeföretagare är den största arbetsgivaren i privat sektor

I dessa dagar där det fokuseras mycket på den stigande inflationen, räntorna och det fruktansvärda krig som Ryssland bedriver i Ukraina, kommer det glädjande nyheter från Institutet för Näringslivsforskning, IFN. Deras forskning visar, med ett stort och kvalitativt statistiskt underlag, att Sveriges familjeföretag är mer motståndskraftiga i turbulenta, osäkra tider.

De visar att Sveriges familjeföretag säger upp färre medarbetare. De visar att Sveriges familjeföretag värnar fler jobb än andra i osäkra tider.

Och de visar att Sveriges familjeföretagare är den största arbetsgivaren i privat sektor. Detta betyder att de som jobbar i familjeägda bolag, en stor del av svenskt näringsliv, i högre utsträckning får behålla sina jobb i lågkonjunkturer. Därför är detta en ägarform att värna.

IFNs studier besvarar inte frågan varför familjeföretagen är mer motståndskraftiga men det gör annan forskning, exempelvis professor emeritus John Ward i USA. Han hävdar att familjeföretag är mer stabila i lågkonjunkturer för att de;

  • tänker långsiktigt – i generationer, inte i kvartal, något som leder till ett annat agerande
  • är försiktiga med eget kapital – de är inte så högt belånade vid ingång till lågkonjunktur
  • ogärna säger upp medarbetare för de vill värna den lokala orten och vill ha skickliga medarbetare på plats när det vänder
  • har ett institutionellt minne och vet att efter sju goda år kommer sju dåliga och därefter kommer de goda åren tillbaka

De som är beredda kan bygga marknadsandelar och konkurrenskraft såväl under som i utgången ur en lågkonjunktur, OM och det är viktigt, OM de är förberedda. Därför beter sig familjeföretag lite annorlunda under de goda åren. Just för att vara förberedda.

Tyvärr finns det också en avigsida av familjeföretagande i relation till andra ägarformer, och det är just prefixen familj och ägande. Tidigare forskning visar att samtidigt som familjers företag är mer motståndskraftiga och robusta, så kan ägarfamiljen medföra ytterligare utmaningar som kraftigt påverkar förutsättningar för livskraft. Familjens interna dynamik, samarbetet, kommunikationen, förståelsen, sammanhållningen och konfliktlösningsförmågan testas när tiderna blir kärva. Då är det oerhört viktigt att under de goda åren ha investerat även i detta. Investerat i tid och fokus på dessa frågor, och framför allt investerat i kunskap, metoder och färdigheter att verka för sammanhållning. Investerat i det som skulle kunna kallas family governance.

Och jag tänker att detta är att investera i demokrati – de talrikas styre. Det är att investera i konsten att tala sig samman och att utifrån olika åsikter, gemensamt arbeta sig fram till en väg. Det är ibland kostsamt och påfrestande med olika viljor, olika intressen, olika synpunkter och olika perspektiv. Men det berikar och om vi lyckas, så står vi starkare. Men det kräver en hel del av oss var och en. Några medlemmar jag träffat uttryckte sin oro för vart världen är på väg i termer som en oro för den rädsla som finns och vilka följdeffekter den kan skapa. Jag noterade därför med glädje och stolthet att en annan av våra medlemmar, Axel Johnson, under september månad avsatte €100 000 för att stötta ukrainska journalister.

Vi är inte ett mediaföretag men vi belyser och betonar oberoende medias grundläggande funktion för öppna samhällen, och för att upprätthålla civila och ekonomiska rättigheter.” (Mia Brunell Livfors, VD Axel Johnson AB)

Min kollega Ivàn Lansberg, professor och lärare vid Kellogg School of Management i USA, brukar under sina föreläsningar citera den tidigare amerikanske presidenten Thomas Jefferson med orden ”education is the corner stone of democracy”. När ägarfamiljer går från en som bestämmer till flera så handlar det om att utveckla en styrmodell som kan härbärgera flera ägare, flera olika perspektiv och ändå röra sig framåt med beslutsamhet.

Härom veckan ledde jag en familjs ägarmöte och de resonerade om sina viktigaste verktyg att möta osäkerheten i Sverige och världen med;

Att fortsätta med dessa ägarmöten och måna om en styrelse med externa dedikerade krafter som tillsammans med ägarfamiljen och ledningen tar ansvar för verksamheten.

Så baserat på denna familjs insikt vill jag verkligen uppmana er att ses, träffas, umgås, prata, skratta, leka, samtala och framför allt lära tillsammans. Det är den viktigaste investering ni kan göra för att skapa de bästa förutsättningar för kommande generationer. En gemensam förståelse av de frågeställningar som ägarfamiljer möter är av fundamental vikt för att kunna parera, hantera, balansera och härbärgera de utmaningar som väntar. Och en familj som lär tillsammans, växer tillsammans och håller lättare sams.

Vi har också glädjen att till våren kunna presentera ett nytt utbildningsprogram där vi tillsammans med docent Tomas Ries vid Försvarshögskolan resonerar om de risker och hot som världen står inför och hur ägarfamiljer måste tänka och agera för att bemöta dessa. Vilka biologiska, ekonomiska, säkerhetspolitiska och politiska risker står vi inför den kommande generationen? Hur skapar vi beredskap och ägarstrategier som möjliggör att lämna vidare ett starkare familjeföretag till nästa generation?  

Vi ser fram emot att med ert bolags styrelse, ledning och/eller ägarkrets, genomföra antingen en skräddarsydd omgång för just er familj eller företag, eller träffa några av er tillsammans med andra.

Vi tror att detta är fundamentalt för att skapa långsiktiga ägarstrategier för välmående familjer och företag i kommande generationer.

Annelie Karlsson, november 2022