Ägarprogrammet – att leda och äga familjeföretag över generationer

Utbildning

I FBNs grundprogram får deltagarna teoretiska och praktiska verktyg för att utveckla familjens långsiktiga ägarstyrning. Med fördjupad förståelse för familjeföretags funktion och rationalitet behandlas bland annat generationsskiften, ägar-roller och -styrning, ägardirektiv och familjestrategi, styrelsesammansättning, gemensamt beslutsfattande och mycket mer.

Utbildningen ger förutsättningar och ett gemensamt språk för familjen att säkerställa en långsiktig utveckling av företaget och skapa värden för framtida generationer.

Programmet är uppdelat i två moduler om tre dagar vardera och vid varje utbildningstillfälle deltar tre till fem familjer. Det gemensamma erfarenhetsutbytet – att lära av och med varandra – är centralt för utbildningen. 

Ägaransvaret är utgångspunkten i programmet som bygger på en plattform av öppenhet, samtal, vägledning och arbete i strikt konfidentiell miljö. I den första modulen har vi fokus på teori, verktyg och förståelse för de särskilda utmaningar som kommer av att företaga sig med familjen. I den andra modulen arbetar vi mer konkret med familjernas egna frågeställningar och att skapa grunden för familjens ägarstrategi.

Ägarprogrammet är grundat på djup kunskap och en välbeprövad process för hela familjen baserad på både 25 års erfarenhet och de mer än 100 familjer som tidigare har deltagit.

Under programmets gång jobbar vi både praktiskt och teoretiskt med de riktigt svåra och komplexa frågorna. Tillsammans med familjen utvecklar vi er långsiktiga ägarstyrning.

Datum

Onsdag 2 februari 2022

Plats

Datum

Modul 1: 2-4 februari 2022
Modul 2: 11-13 maj 2022

Plats

Almare Stäket

Vem kan gå programmet?

Utbildningen vänder sig i första hand till ägarfamiljen i rollerna ägare. Det inkluderar nästa generation, den äldre generationen, respektive och ingifta familjemedlemmar med flera. Som deltagare kan du vara anställd i företaget eller inte. Familjen bestämmer själva vilka som är lämpliga deltagare. Vår erfarenhet visar att värdet av utbildningen blir allra störst när flera familjemedlemmar går utbildningen tillsammans, såväl yngre som äldre.

Programinnehåll

Ägarprogrammet är uppdelat i två moduler.

Modul 1: (tre dagar)
Ledning av Familjeföretaget

I den första modulen introduceras familjeföretagets livscykel. De olika ägar-, familje-, och företagsfrågor som förknippas med varje stadium diskuteras och dissekeras. Svenska och internationella erfarenheter ger dig som deltagare ett brett perspektiv. Du kommer även att få djupare förståelse för vilka strukturer som kan passa er familj och företag.

Utbildningsavsnittet behandlar bland annat följande frågor:

 • Hur skapas ägarkontinuitet?
 • Vad krävs för lyckade generationsskiften?
 • Hur hanteras rollfördelningen och interaktionen mellan familj, ägare, styrelse, företagsledning och anställda?
 • Bör ägarna arbeta i företaget och i sådant fall under vilka villkor?
 • Kan man ha en roll i familjeföretaget utan att arbeta i företaget?
 • Är familjeföretagets glädjeämnen unika?
 • Hur verkar andra svenska och internationella familjer?

Modul 2: (tre dagar)
Familjeföretagandets värderingar

I modul 2 riktas fokus på värderingarna som hör samman med företagets identitet, värdegemenskap, etik och i slutändan ägarfilosofi och långsiktig strategi. I övningar ges möjlighet att utveckla både dina egna och familjens värderingar. Målsättningen är att erbjuda dig enskilt tillfälle att reflektera över såväl din egen som familjens relation till företaget. Utbildningen ger dig också unik handledning och verktyg inför utarbetandet av en egen ägarfilosofi och familjefilosofi.

Utbildningen ger dig handledning och verktyg för att ta fram en egen ägar- och familjefilosofi samt grunderna till en ägarvilja och en handlingsplan

Utbildningsavsnittet behandlar följande frågor:

 • Varför driver en familj ett företag tillsammans?
 • Vilka värderingar är centrala för den enskilde, familjen, företaget och ägandet?
 • Vad förenar respektive skiljer dessa värderingar åt?
 • Hur kommuniceras värderingarna?
 • Vad är vår ägarfilosofi och applicerar vi den på vår långsiktiga strategi?

Fakultet

Annelie Karlsson har jobbat internationellt som utbildare och rådgivare till ägarfamiljer i mer än 20 år och är VD och grundare av Family Business Network. Annelie har tjänstgjort som professor i familjeföretagande vid IMD Lausanne i Schweiz, varit gästforskare vid Stanford University samt gästföreläsare vid handelshögskolorna INSEAD, Kellogg Graduate School of Management, Loyola University och Svenska Handelshögkolan i Helsingfors. Annelie har även undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Pär Mårtensson är docent i företagsekonomi och arbetar som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS), samt är knuten till Institutet för Verksamhetsutveckling. Pär är pedagogikansvarig vid HHS och har mer än 25 års erfarenhet av utbildning av studenter och chefer. Ämnesmässigt handlar det ofta om hur man kan arbeta med att förändra och utveckla verksamheter, hur man kan få arbetet i ledningsgrupper och styrelser att fungera bättre, samt hur man kan hantera processen vid generationsskiften inom familjeföretagande. Pär har arbetat tillsammans med FBN sedan 2006.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret så återkommer vi med information om upplägg och bestämmer vilka datum som kan passa bäst.

Visa kalendariet

Visa alla utbildningar

Scroll to Top