Med sikte på generationer, inte kvartal

Det finns inga typiska ägarfamiljer. De kan vara stora eller små, i olika former – bolag, koncerner eller stiftelser. De kan vara i första, andra, tredje eller åttonde generationen. Olika faser och ägardynamik har olika utmaningar och möjligheter. 

Skillnader till trots, så återkommer samma frågor i familjers företagande – frågor som kretsar kring familjen, företagandet och ägandet. Här bidrar Family Business Network, som en opartisk aktör med helhetsperspektiv och kunskap baserad både i akademin och decennier av direkt involvering i ägarprocesser i flertalet svenska bolag.

Vi stöttar familjernas ägarstyrning genom att etablera processer för det dagliga arbetet som ägare liksom i deras strävan efter utveckling, stolthet och förkovran från en generation till nästa. Vi har fokus på att skapa gemensamma ägarstrategier kring ägarnas viljor, mål och utveckling. Hos oss finns en trygg, bekväm och samtidigt utmanande mötesplats för erfarenhetsutbyte med andra i samma situation.

Vi har även stort fokus på nästa generation och behovet för dem att hitta sina roller och på så sätt ge förutsättningar för att lyckas skapa framgångsrika generationsskiften.


Familjeföretag är annorlunda

Hos ägarfamiljer finns en naturligt inbyggd långsiktighet i företagandet. Tre generationer är inte lika lång tid för en familj som det är för ett företag. Enade familjer som tänker i generationer och inte i kvartal ger tydliga ägare som skapar och utvecklar livskraftiga företag.

Genom att lyfta förslag, statistik och forskning driver vi de frågor som är viktiga för våra medlemmar. Vi bidrar med vår expertis, teoretisk som praktisk, till utveckling, samsyn och livskraft i familjeföretag.

Sveriges Familjeföretagare

  • är ryggraden i näringslivet
  • bidrar med hundratusentals arbetstillfällen
  • är långsiktiga och ansvarstagande ägare
  • verkar i stora och små orter
  • är centrala för Sveriges välfärd och framtid

Läs mer om familjeföretagens roll i Sverige

Så jobbar vi


Samtliga FBNs träffar baseras på fyra grundpremisser vilket skapar förutsättningarna för ingående och ärliga samtal och utvecklande diskussioner:

Öppenhet och
aktivt deltagande

Förtroende och
konfidentialitet

Respekt och
professionalism

Icke-säljande

Nätverket

Hos Family Business Network möts familjeföretagare för att lära av och med varandra inom och över generationer. Det finns ett stort värde i utbytet av idéer och erfarenheter mellan personer som snabbt, genuint och personligt förstår ens utgångspunkt. Utbytet mellan medlemmar sker delvis under våra utbildningar men även på våra medlemsträffar, seminarier och andra arrangemang.

Varje år arrangerar FBN ett stort antal seminarier, ”hemma hos”-besök, medlemsträffar och andra evenemang där medlemmar får möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av och med varandra. En av de främsta förmånerna med att vara medlem hos oss är att träffa andra i samma situation med genuin förståelse för och insikt om både utmaningarna och fördelarna med att vara del av en familj med företag.

Utöver träffarna i Sverige anordnar FBN International årligen två konferenser, på olika platser i världen. Den ena är den stora FBN Global Summit som är öppen för samtliga medlemmar. Den andra riktar sig till NxG, det vill säga alla under 40 år.

I Sverige håller vi en stor konferens i samband med vårt årsmöte och vartannat år arrangerar vi en nordisk konferens tillsammans med FBN i de andra nordiska länderna. I september 2017 var vi Oslo och i september 2019 var vi i Köpenhamn. 2022 kommer konferensen att vara i Helsingfors.

Läs mer om våra olika arrangemang i vårt kalendarium.

Utbildningar

Vi erbjuder familjeföretagare utbildning inom alla aspekter av familjeföretagande genom ett antal unika och världsledande utbildningsprogram. Programmen stärker familjernas kompetens och förmåga att långsiktigt äga, driva och utveckla sina företag. Genom vår unika förståelse för familjeföretagandets ägarlogik, ger vi medlemmarna verktyg för att bli bättre ägare. Vi fokuserar bland annat på att förbättra generationsskiften, ägarstyrning och rollfördelning.

Våra utbildningar håller hög internationell standard och grundar sig i forskning och metoder som utvecklats i samarbete med några av världens främsta handelshögskolor såsom Handelshögskolan i Stockholm, Jönköping University, IAESE i Barcelona, IMD i Lausanne, INSEAD i Frankrike samt Kellogg School of Management på Northwestern University i Chicago.

FBNs grundprogram kallar vi ägarprogrammet och det rekommenderar vi alla våra medlemmar att gå, för att få en grundläggande förståelse för och verktyg att hantera komplexiteten i familjeföretagandets ägarlogik. Läs mer om våra utbildningar här.

Samhällsdebatt

Sveriges Familjeföretagare är ryggraden i svenskt näringsliv och vi jobbar för att belysa familjeföretagens roll och funktion i det svenska samhället. Vi vill att fler ska förstå och prioritera familjeföretagares ägarlogik eftersom vi vill ha fler långsiktiga, ansvarstagande företag i Sverige.

Vill du veta mer, kontakta Ulrika Jisland.

Rådgivning

Genom vår erfarenhet och nätverk har vi en gedigen förståelse för familjeföretag. Utöver våra utbildningar och träffar stöttar vi även våra medlemmar med rådgivning vid tillexempel styrelsesammansättningar, kriskommunikation, PR och mer.

Vill du veta mer, kontakta Ulrika Jisland.

Om familjeföretag

I familjers företagande samspelar och överlappar tre system; familjelivet, företagandet och ägandet. Detta skiljer familjers företagande från andra ägarformer. Familjeföretags ägarlogik är annorlunda eftersom ägandet är personligt, intimt och direkt vilket även gör det synligt, aktivt och uthålligt.

Familjeföretagen har ofta en mindre skara ägare med starka känslomässiga band till företaget. Man har ett långt tidsperspektiv med fokus på generationer istället för kvartal. Ofta har företagen en lägre skuldsättningsgrad och samarbete över flera generationer. Ägarna är ofta mer operativa i yngre bolag medan äldre familjeföretag tenderar att kontrolleras genom arbetet i styrelsen som aktiva ägare. Ägarna har i allra högsta grad ett personligt ansvar för det som företaget gör och står för eftersom de ofta personligen är tätt förknippade med företaget. Det gör att beslutsfattandet tenderar att se lite annorlunda ut mot andra bolag.

Samspelet och överlappningen mellan de tre systemen, företaget, familjen och ägandet, skapar komplexitet i styrningen som inte finns i andra ägarformer. Det finns ofta en utmaning att skilja operativa frågor från ägarfrågor och familjefrågor från ägarfrågor. Familjemedlemmar tenderar att ha olika perspektiv på tillexempel utdelning och tillväxt baserat på individernas egna roller och förhållande till företaget. En familjemedlem kan se utdelningen som en möjlighet att köpa ett hus, en annan ägare ser den som en möjlighet till eget företagande och en tredje operativ ägare som en försakad investering.

Ett annat viktigt särdrag är att beslut som fattas i familjen ofta påverkar företaget och tvärtom. Kopplingen mellan familjen och företaget och dess ömsesidiga förhållande kan leda till både konkurrensfördelar och konkurrensnackdelar. Det är det som är kärnan i familjeägarlogik och är en av grundpelarna inom FBN:s utbildningar. Om man hanterar kopplingen mellan familjen, ägandet och företaget rätt, visar forskning att företagen överlever längre och är mer lönsammare över tid. Dock så är det inte alltid lätt att få en familjs logik att passa på ett företags logik.

Familjeföretag utgör…

50–70 % av alla Sveriges företag

ca 20-30 % av hela Sveriges BNP

ca 50 % av det privata näringslivets BNP

ca 30 % av alla anställda i Sverige

FBN International

Som medlem i FBN Sverige har man tillgång till det internationella FBN-nätverket med 4000 medlemsfamiljer över hela världen. FBN International arrangerar årligen en stor konferens där familjeföretagare från alla världens hörn får möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter.

Varje år ordnas även en internationell konferens för alla Next Gens, dvs. de som ännu inte har fyllt 40 år.

FBN International har även ett praktikantprogram där yngre medlemmar har möjlighet att praktisera på andra familjeföretag över hela världen. Läs mer om praktikprogrammet här.

Artiklar och rapporter om familjeföretag

Rulla till toppen
Scroll to Top